ابزار شستشوی شیشه ورموپ آلمان

ابزار شستشوی شیشه ورموپ آلمان
https://mazandpak.ir/?p=532


ابزار شستشوی شیشه و دسته تلسکوپی با ارتفاع های 2 ، 4 ، 6 ، 8 متر شستشوی شیشه در ارتفاع را راحت کرده

 

تلسکوپی 4 متری معمولی : 270.000
تلسکوپی 6 متری معمولی : 370.000
تلسکوپی 9 متری معمولی : 470.000

 

تلسکوپی 4.5 متری ورموپ : 570.000
تلسکوپی  6  متری ورموپ : 670.000
تلسکوپی  9  متری ورموپ : 970.000